Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy Komunistickej strany Slovenska

Stanovy

Komunistickej strany Slovenska

 Komunistická strana Slovenska /ďalej KSS/ pôsobí na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a hnutiach č.85 /2005 Z. z. Pre svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

Programovým cieľom KSS je vybudovanie socializmu - demokratickej spoločnosti, politicky a hospodársky pluralitnej, samosprávnej, prosperujúcej a sociálne spravodlivej, umožňujúcej všetkým pracovať, uplatňovať svoju usilovnosť a nadanie, poskytujúcej každému možnosť aktívne sa podieľať na vytváraní svojej vlastnej budúcnosti, zabespečujúcej všetkým dôstojnú životnú úroveň a usilujúcej sa o bespečnosť a mier.

KSS je stranou marxisticko - leninskou, nadväzujúcou na pokrokové tradície národného, demokratického, robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu, bývalej KSČ a KSS, na učenie Marxa, Engelsa a Lenina i ostatných mysliteľov ľudstva, ktorí sa zaoberali problémami sociálneho humanizmu - komunizmu, demokracie a sociálnej spravodlivosti. Je stranou internacionálnou a vlasteneckou.

KSS usiluje o to, aby bola stranou masovou. V centre pozornosti KSS je predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorý sa živia prácou svojich rúk a umom, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.

ODDIEL  1.

Členstvo v KSS

Článok 1.

Členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, súhlasí s jej programom, riadi sa jej stanovami, pracuje v jejnej z jej základných organizácii (d´alej ZO ), alebo ako individuálny člen, podporuje ju pravidelnými príspevkami a nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia.O udelení výnimky rozhoduje ÚV KSS.

Článok 2.

KSS je otvorená pre všetkých občanov, ktorý svojou činnosťou usilujú o sociálne spravodlivú spoločnosť. S členstvom v KSS je nezlúčiteľná podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačovaniu práv a slobôd občanov, alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov a s medzinárodnými dokumentmi o ľudských, občianskych a politických právach, propagácia násilia, fašizmu, národnej, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti.

Článok 3.

O prijatí do KSS rozhoduje členská schôdza na základe prihlášky a odporúčania výboru ZO. Členstvo v KSS vzniká prijatím žiadateľa na členskej schôdzi. V prípade idividuálneho členstva vzniká dňom jeho prijatia na príslušnom straníckom orgáne, ktorý súčasne rozhodne o spôsobe zapojenia do práce v KSS.

Článok 4.

Osvedčením o členstve v KSS je členský preukaz KSS vydaný ÚV KSS, ktorý je majetkom strany.

Článok 5.

Členstvo v KSS zaniká úmrtím, vystúpením člena, vznikom členstva v inej politickej strane alebo hnutí, alebo zrušením za konanie, ktoré je nezlúčiteľné s programom a stanovami KSS, a poškodzuje stranu na verejnosti. O ukončení členstva rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou prítomných členov organizácie. U individuálneho člena o ukončení členstva rozhoduje stranícky orgán, ktorý ho prijal.

Článok 6.

Z členstva v KSS a rozhodnutí jej orgánov nesmú vyplývať nijaké skutočnosti, ktoé by členov ovplyvňovali pri výkone ich povolania, alebo funkcie. V prípade, kde to zákon zakazuje alebo kde to vyžaduje verejný záujem, sa členom KSS pozastavuje členstvo v KSS.

Článok 7.

Na realizácii programových cieľov KSS sa okrem jej členov môžu zúčastňovať aj nečlenovia strany - sympatizujúci občania. Môžu vyjadrovať svoje názory, predkladať návrhy a žiadať, aby o nich členská schôdza rokovala. Tiež je možné vytvárať kluby (napr. žien, mládeže, pre prácu s deťmi a pod

ODDIEL 2.

Základné práva a povinnosti členov KSS

Článok 8.

Všetci členovia KSS sú si rovní, majú rovnaké práva i povinnosti.

Člen strany má právo:

a) slobodne si zvoliť ZO, kde chce pracovať,

b) voliť a byť volený do orgánov KSS a byť navrhovaný do verejných funkcií, na základe návrhu, ZO, alebo niektorého príslušného orgánu KSS,

c) zúčastňovať sa aj na činnosti profesných  a záujmových klubov KSS, ktoré sa vytvárajú pri straníckych organizáciách a orgánoch, ale neplnia funkciu ZO,

d) zúčastňovať sa na tvorbe politiky strany vo svojej ZO i  na d´alších stupňoch organizačnej výstavby,

e) predkladať na prerokovanie návrhy, obhajovať ich, pokiaľ stranícka organizácia alebo orgán neprijme iné uznesenie,

f) zúčastňovať sa na zasadaní orgánov, na ktorých sa rokuje o osobe člena, jeho návrhoch, pripomienkach, alebo kritike,

g) kritizovať na straníckych schôdzach ktoréhokoľvek člena, alebo funkcionára strany nezávisle od jeho funkcie,

h) požadovať, aby osoby, ktoré potláčajú kritiku, boli brané k straníckej zodpovednosti až po zrušenie členstva,

ch) odvolávať sa proti rozhodnutiu orgánizácií alebo orgánu až po  ústrednú rozhodcovskú komisiu KSS,

i) byť informovaný o priebehu a záveroch zasadaní orgánov KSS.

Člen strany je povinný:

a) dodržovať stanovy KSS,

b) aktývne sa zúčastňovať na činnosti ZO,

c) pravidelne platiť členské príspevky

d) upevňovať ideovú, akčnú a organizačnú jednotu strany,

e) presadzovať plnenie programu strany, získavať preň d´alších spoluobčanov, propagovať ho na verejnosťi,

f) zodpovedne vykonávať zverené stranícke a verejné funkcie a skladasť účty orgánu, ktorý ho nimi poveril alebo do nich odporučil,

g) rešpektovať a zodpovedne plniť demokraticky prijaté rozhodnutia väčšiny a uznesenia vyšších straníckych orgánov,

h) podľa svojich možností zúčastňovať sa na tvorbe materiálnych a finančných zdrojov KSS, zodpovedne s nimi hospodáriť.

ODDIEL 3.

Organizácia a orgány KSS

Článok 9.

Členovia KSS sa združujú do ZO, spravidla podľa územného princípu. ZO tvoria najmenej traja členovia KSS. Vznik ZO registruje OV a potvrdzuje Sekretariát  ÚV KSS (d´alej SÚV KSS), ktorý vydáva osvedčenie.

Článok 10.

Orgány KSS sa tvoria v súlade s programom a územno - správnym členením SR.

Článok 11.

Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor najmenej raz za dva mesiace. Mimoriadne ju môže zvolať na žiadosť najmenej polovice členov ZO, alebo rozhodnutia vyššieho orgánu strany.

Článok 12.

Členská schôdza ZO:

a) rozhoduje o prijatí za člena a o ukončení členstva,

b) vytvára podmienky na to, aby sa každý člen ZO mohol aktývne zúčastňovať straníckeho života,

c) analyzuje politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu v okruhu svojej pôsobnosti a podľa svojich možností prijíma opatrenia na riešenie problémov,

d) schvaľuje rozpočet ZO, kontroluje jeho plnenie a schvaľuje ročnú finančnú správu a správu o inventarizácii majetku,

e) prerokováva materiály a uznesenia vyšších straníckych orgánov, rozpracováva ich na podmienky ZO a zabespečuje ich realizáciu prostredníctvom členov ZO,

f) volí a odvoláva predsedu a členov výboru ZO, revízorov, delegátov na okresnú konferenciu podľa kľúča stanoveného okresným výborom,

g) odporúča svojich členov za členov vyšších straníckych orgánov a komisií  a kandidátov na poslancov do samosprávy obcí, miest, VÚC, a NR SR.

Článok 13.

Výbor ZO organizuje činnosť ZO, rozhoduje o deľbe práce členov výboru, vedie hospodárenie a zvoláva členské schôdze. O svojej činnosti pravidelne informuje členskú schôdzu ZO a  je v pravidelnom kontakte s príslušným okresným výborom KSS.

Článok 14.

V záujme koordinácie činnosti strany a jednotného postupu sa ZO združujú do okresných organizácií KSS. Okresnú organizáciu tvoria najmenej tri ZO.

Článok 15.

Najvyšším orgánom okresnej organizácie KSS je okresná konferencia, ktorá  sa schádza raz za dva roky. Mimoriadnu okresnú konferenciu môže zvolať okresný výbor na žiadosť najmenej polovice ZO tvoriacich okresnú organizáciu KSS alebo na základe rozhodnutia ÚV.

Okresná konferencia.

a) hodnotí:

- prácu okresnej organizácie a jej orgánov za uplinulé obdobie a vytyčuje úlohy pre prácu strany v budúcom období,

b) volí:

- predsedu okresného výboru KSS

- členov okresného výboru podľa návrhov ZO,

- členov okresnej revíznej komisie,

- delegátov na krajskú konferenciu KSS,

c) odporúča:

- kandidátov na členov KV, KRK KSS a na členov Ústredného výboru KSS (d´álej len ÚV KSS), Ústrednej  revíznej komisie (d´alej len ÚRK), Ústrednej rozhodcovskej komisie (d´alej len ÚroK).

- kandidátov na delegátov zjazdu KSS.

Článok 16.

Okresný výbor:

a) volí a odvoláva:

- členov predsedníctva, podpredsedov, prípadne d´alších funkcionárov okresného výboru a stanový, ktorý z podpredsedov bude zástupcom predsedu,

b) uvoľňuje a kooptuje:

- v období medzi konferenciami na návrh ZO nových členov okresného výboru KSS, maximálne do 1/3 členov,

c) prijíma opatrenia:

- na realizáciu uznesení okresnej konferencie a vyšších straníckych orgánov,

- k správe ORK,

d) schvaľuje:

- rozpočet, kontroluje jeho plnenie a predkladá KV KSS a ÚV KSS ročnú finančnú správu a správu o inventarizácii majetku,

e) riadi a kontroluje:

- činnosť ZO,

f) odporúča:

- na základe návrhov ZO  svojich zástupcov na poslancov do zastupiteľských zborov.

g) ustanovuje:

- klub poslancov miestnej samosprávy za KSS a schvaľuje jeho predsedu.

Článok 17.

V období medzi zasadaniami okresného výboru je výkonným orgánom predsedníctvo okresného výboru. Organizuje plnenie uznesení a pripravuje zasadanie okresného výboru. Jeho zasadanie zvoláva predseda okresného výboru KSS najmenej jedenkrát mesačne.

Článok 18.

Okresné organizácie sa združujú do krajských organizácií.

Článok 19.

Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská konferencia, ktorá sa schádza raz za dva roky. Mimoriadnu krajskú konferenciu zvolá krajský výbor na žiadosť najmenej polovice okresných organizácií, alebo na základe rozhodnutia ÚV KSS.

Krajská konferencia:

a) hodnotí:

- prácu krajskej organizácie, jej orgánov, vytyčuje úlohy pre d´alšie obdobie,

b) volí:

- predsedu krajského výboru,

- členov krajského výboru, na základe návrhov okresných konferencií,

- krajskú revíznu komisiu na základe návrhov okresných konferencií,

- delegátov na zjazd, na základe návrhov okresných konferencií,

c) odporúča:

- kandidátov na členov ÚV KSS, ÚRK KSS, ÚRoK KSS.

Článok 20.

Najvyšším orgánom medzi konferenciami je krajský výbor. Riadi OV KSS v kraji. Zasadanie krajského výboru zvoláva jeho predsedníctvo spravidla 4 krát ročne.

Krajský výbor:

a) volí a odvoláva:

- členov predsedníctva, podpredsedov, prípadne d´alších funkcionárov krajského výboru a stanoví, ktorý z podpredsedov bude zástupcom predsedu,

b) uvoľňuje a kooptuje:

- v období medzi konferenciami na návrh okresných výborov nových členov krajského výboru, maximálne do 1/3 členov KV KSS,

c) navrhuje:

- na základe žiadosti aspoň polovice okresných výborov odvolanie svojho zástupcu z ÚV KSS a miesto neho odporúča kooptáciu nového,

- na základe odporúčania OV KSS svojich zástupcov do vyšších  straníckych orgánov a komisií, kandidátov NR SR na poslancov,

d) realizuje:

- uznesenia zjazdu KSS, zasadaní ÚV KSS a krajskej konferencie,

e) riadi a kontroluje:

- činnosť OV KSS,

f) schvaľuje:

- rozpočet, kontroluje jeho plnenie a predkladá ÚV KSS ročnú finančnú správu a správu o inventarizácii majetku,

- kandidátov na poslancov do krajského samosprávneho orgánu,

g) ustanovuje:

- Klub starostov a primátorov za KSS vo VÚC a schvaľuje jeho predsedu,

h) prijíma:

- opatrenia k správe KRK KSS.

Článok 22.

Najvyšším orgánom KSS je zjazd, ktorý zvoláva ÚV KSS najmenej raz za štyri roky. Delegátov zjazdu volia krajské konferencie na základe odporúčaní okresnej konferencie podľa kľúča stanoveného ÚV KSS.

Zjazd KSS:

a) hodnotí:

- prácu strany od ostatného zjazdu a schvaľuje d´alšie úlohy strany,

b) volí:

 predsedu ÚV KSS na základe návrhov KV,

- členov ÚV KSS,

- ústrednú revíznu komisiu,

- ústrednú rozhodcovskú komisiu,

c) schvaľuje:

- Program a Stanovy KSS,

- správu o činnosti ÚV KSS,

- správu o hospodárení KSS,

- správu ÚRK KSS,

- správu ÚroK KSS,

- úlohy KSS na d´alšie obdobie,

- Štatút revíznych komisí KSS,

- Štatút ÚroK KSS.

Článok 23.

Najvyšším orgánom strany  medzi zjazdami je Ústredný výbor KSS.Jeho zasadanie zvoláva Predsedníctvo ÚV KSS najmenej trikrát do roka.

Ústredný výbor:

a) volí a odvoláva:

- členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS,

- tajomníka ÚV KSS,

- podpredsedov ÚV KSS,

b) odvoláva a kooptuje:

- na žiadosť krajských a okresných výborov medzi zjazdami členov ÚV KSS, maximálne do 1/3 členov ÚV KSS,

c)schvaľuje:

- rozpočet ÚV KSS a kontroluje jeho plnenie,

- štatutárnych zástupcov predsedu ÚV KSS,

- smernicu ÚV KSS o hospodárení strany,

- ročnú finančnú správu,

- správu o inventarizácii majetku strany,

- v prípade potreby zmeny v organizačnej výstavbe a štruktúre KSS, ktoré predkladá na potvrdenie najbližšiemu zjazdu KSS,

- kandidátku KSS na poslancov do NRSR, Európskeho parlamentu a náhradníka na uvoľnený mandát,

- organizačný poriadok ÚV KSS,

d) riadi:

- KV KSS,

e)prijíma:

- postup strany pri realizácii zjazdových uznesení a organizuje jej činnosť medzi zjazdami,

f)zvoláva:

- zjazd strany a pred parlamentnými voľbami celoštátnu konferenciu KSS,

g) vytvára:

- odborné komisie

- za účelom vytvárania odborného, personálneho zázemia a obsahového zamerania politiky a činnosti strany odborné sekcie pre jednotlivé oblasti spoločnosti.

Článok 24.

V období medzi zasadaniami ústredného výboru riadi stranícku prácu Predsedníctrvo ÚV KSS. Jeho zasadania zvoláva predseda ÚV KSS, najmenej 6 krát do roka.

Článok 25.

Predsedníctvo ÚV KSS:

a) pripravuje zasadania ÚV KSS a organizuje plnenie prijatých uznesení,

b) prijíma:

- politické stanoviská k zásadným legislatívnym návrhom predkladaným NR SR, ktoré sú záväzné pre prácu Klubu poslancov NR SR za KSS,

- politické stanoviská k aktuálnej situácii na slovenskej politickej scéne a k aktuálnym otázkam v politickej, hospodárskej a sociálnej  oblasti života spoločnosti,

c) schvaľuje:

- pracovný poriadok Sekretariátu ÚV KSS (d´alej SÚV KSS),

- zásady personálnej práce strany,

- mzdový poriadok KSS,

- zásady činnosti Klubu starostov obcií a primátorov miest zvolených za KSS, jeho predsedu a podpredsedu,

d) schvaľuje a uvoľňuje:

- politických pracovníkov SÚV KSS,

- predsedu a podpredsedu Klubu poslancov NR SR za KSS.

Sekretariát ÚV KSS:

a) zabespečuje:

- politicko - organizačnú prácu strany a obsahovú prípravu zasadaní Predsedníctva ÚV KSS.Jeho činnosť riadi predseda alebo z poverenia predsedu tajomník ÚV KSS,

b) schvaľuje a uvoľňuje:

- administratívno - technických pracovníkov SÚV KSS,

c) registruje:

- vznik a zánik ZO, d´alších orgánov KSS a vydáva osvedčenie.

Článok 27.

Predsedníctvo a sekretariát podávajú ústrednému výboru správu o svojej činnosti.

Článok 28.

Ústredná revízna komisia je volená zjazdom strany. Zo svojich členov volí predsedu. Jej činnosť sa riadi Štatútom, ktorý schvaľuje zjazd KSS. Kontroluje hospodárenie ÚV KSS a poskytuje metodickú pomoc revíznym komisiám nižších stupňov straníckej výstavby. Predkladá ústrednému výboru stanovisko k návrhu rozpočtu KSS na príslušný kalendárny rok, k správe o hospodárení a inventarizáciimajetku KSS. o svojej činnosti priebežne informuje ÚV KSS a predkladá správu zjazdu KSS. Na požiadanie ÚV KSS uskutočňuje kontrolu hospodárenia ktoréhokoľvek orgánu alebo organizácie na nižšom stupni organizačnej výstavby KSS. Tieto funkcie plnia aj revízne komisie na nižších stupňoch organizačnej výstavby KSSa to vo vsťahu k orgánom, na úrovni ktorých sú konštituované.

Článok 29.

Ústredná rozhodcovská komisia je volená zjazdom strany. Zo svojich členov volí predsedu. Jej činnosť je riadená Štatútom, ktorý schvaľuje zjazd KSS, členmi a ZO, členmi a orgánmi KSS, a o svojej činnosti priebežne informuje ÚV KSS a predkladá správu zjazdu KSS.

ODDIEL 4.

Zásady činnosti, rozhodovania a volieb KSS

Článok 30.

Hlavnou zásadou organizačnej výstavby, vnútorného života a činnosti KSS je demokratický centralizmus ako dialektické uplatňovanie jednoty vnútrostraníckej demokracie, uvedomelej straníckej disciplíny, jednoty práv a povinností.

Článok 31.

Pri tvorbe orgánov KSS a na ich zasadaniach sa uplatňuje princíp vnútrostraníckej demokracie, kolektívneho rozhodovania a osobnej zodpovednosti. Všetky stranícke orgány sa tvoria zdola nahor a zo svojej činnosti sa zodpovedajú orgánom, ktoré ich navrhli a zvolili.

Článok 32.

Stranícke orgány rozhodujú v súlade so Stanovami KSS, na základe schváleného rokovacieho poriadku príslušného orgánu strany.

Článok 33.

Na rovnakej úrovni organizačnej štruktúry KSS je nezlúčiteľná funkcia člena revíznej alebo rozhodcovskej komisie s funkciou v d´alších orgánoch strany.

Článok 34.

Člen strany môže byť predsedom, podpredsedom resp. tajomníkom iba na jednom stupni organizačnej výstavby strany.

Článok 35.

Najvýššími orgánmi na príslušnej úrovni sú samosprávne orgány. Samosprávnymi orgánmi sú členské schôdze ZO, okresné a krajské  konferencie, celoštátna konferencia a zjazd KSS.

Článok 36.

Zasadania orgánov KSS sú spravidla verejné. O neverejnom zasadaní rozhodujú členovia

Článok 37.

Zvolení členovia orgánov KSS sa pri výkone svojich funkcií riadia Stanovami a Programom KSS.

Článok 38.

Orgány KSS sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov orgánu, s výnimkou rozhodnutia o ukončení členstva.

Článok 39.

Rozhodnutia vyšších straníckych orgánov sú pre nižšie orgány záväzné. Člen ako aj menšina sa disciplinovane podriad´uje rozhodnutiam väčšiny.

Článok 40.

O spôsoboch volieb a hlasovania rozhoduje príslušný orgán.

Článok 41.

Zvolení delegáti na okresné, krajské konferencie a zjazd strany majú mandát delegátov na celé obdobie medzi konferenciami a zjazdami strany. V odôvodnených prípadoch - úmrtia, zániku členstva, preradenie do inej okresnej organizácie resp. ZO, alebo na vlastnú žiadosť môže členská schôdza zrušiť svojmu členovi mandát delegáta okresnej konferencie a schváliť mandát inému členovi ZO, o čom informuje príslušný okresný výbor. Podobne postupuje aj okresný a krajský výbor KSS. Na návrh KV KSS môže ÚV KSS zbaviť mandátu delegáta zjazdu a na miesto neho zvoliť iného.

ODDIEL 5.

Hospodárenie:

Článok 42.

KSS je organizácia s právnou subjektivitou. V jej mene koná v súlade s rozhodnutiami orgánov predseda alebo z jeho poverenia jeden z podpredsedov a tajomník. Rozsah právomocí ZO,OV, KV KSS pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami určí ÚV KSS smernicou pre hospodárenie strany.

Článok 43.

Príjmami KSS môžu byť:

a) prijmy z členských príspevkov,

b) príjmy z darov,

c) príjmy z dedičstva,

d) príjmy z predaja a prenájmu ich hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku,

e) príjmy z  úrokov z vkladov ich prostriedkov v bankách,

f) príjmy z pôžičiek a úverov,

g) podiel na zisku z podnikania,

h) príspevky zo štátneho rozpočtu,

Výšku členských príspevkov stanovuje ÚˇV KSS.

Článok 44.

KSS nesmie vo vlastnom mene vykonávať podnikateľskú činnosť. Môže sa však podieľať na založení právnickej osoby, alebo zúčastňovať sa ako člen alebo spoločník v rozsahu vymedzenom zákonom.

Článok 45.

Orgány strany vedú účtovníctvo podľa platných smerníc ÚV KSS a príslušných noriem platných v SR. Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov kontrolujú príslušné revízne komisie KSS. Rozpočet a jeho plnenie sú vnútrostraníckym dokumentom prístupným každému členovi. Výročnú finančnú správu predkladá ÚV KSS jedenkrát ročne NR SR a o jej obsahu informuje členskú základňu.

Článok 46.

Majetok KSS tvorí majetok všetkých orgánov a organizácií KSS. Za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú ani neručia. V prípade zániku strany zjazd stanoví právneho nástupcu majetku KSS.

Článok 47.

O vytvorení plateného aparártu strany na nižších článkoch straníckej výstavby rozhodne ÚV KSS.

 ODDIEL 6.

KSS v politickom systéme

Článok 48.

KSS rešpektuje otvorený a rovnoprávny dialóg a demokratickú pluralitu, aktívne sa zúčastrňuje života spoločnosti v procese zjednocovania ľavicopvých síl samostatne, alebo aj v rámci koalície, prípadne v iných združeniach.Stranícke orgány a organizácie spolupracujú s občianskymi združeniami a iniciatývami, ktoré sa usilujú o demokratický a socialne orientovaný vývoj spoločnosti.

Článok 49.

Členovia zastupiteľstiev zvolení za KSS vytvárajú kluby poslancov, ktoré sa riadia právnymi predpismi. Poslanec zvolený za KSS sa vo svojej činnosti riadi Programom  a Stanovami strany a uzneseniami straníckych orgánov. Rozhodnutia orgánov KSS sú pre poslancov a ich činnosť v príslušnom zastupiteľskom orgáne záväzné.

Článok 50.

Návrhy na rozhodnutie orgánov ÚV KSS k zásadným politickým otázkam a návrhom zákonov predkladá predseda Klubu poslancov NR SR za KSS.

Článok 51.

Poslanci zvolení za KSS majú právo zúčastňovsť sa a predkladať návrhy na rokovania straníckych orgánov a organizácií na príslušnom  stupni straníckej výstavby. O svojej činnosti pravidelne informujú príslušné stranícke orgány a organizácie.

Článok 52.

Orgány a organizácie KSS poskytujú poslancom zvoleným za KSS potrebné informácie a pomoc.

Článok 53.

Poslanci, členovia KSS po dohode s príslušným straníckym orgánom poskytujú okrem členských príspevkov d´alšiu finančnú podporu strane.

Čĺánok 54.

Orgány KSS vytvárajú v súčinnosti s poslancami, starostami obcí a primátormi miest odborné komisie pre komunálnu politiku.

ODDIEL 7.

Záverečné ustanovenia:

Článok 55.

O vstupe do združení a organizácií politických strán a hnutí, alebo volebných koalícií, rozhoduje ÚV a potvrdzuje zjazd KSS, alebo celoštátna konferencia.

Článok 56.

O zániku, zlúčení, rozpustení, alebo zmene názvu strany rozhoduje na základe výsledkov vnútrostraníckeho referenda zjazd KSS. Toto rozhodnutie však nadobudne platnosť až po uplinutí troch mesiacov.

Stanovy boli schválené 5. zjazdom KSS  dňa 27.júna 2004